Shoshana Damari
sings at Karmiel Dance Festival
July 1997


CLOSE