Natan Sharansky & Yves Montand
Jerusalem
6-3-86

CLOSE